• 2019: Βραβείο Αριστείας Κλινικού Έργου από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την εφαρμογή για πρώτη φορά στην Ελλάδα της καινοτόμου τεχνικής του οπισθίου διαχωρισμού των στοιχείων κοιλιακών τοιχωμάτων με διατομή του εγκάρσιου κοιλιακού μυός (posterior component separation with transversus abdominis release-TAR technique) για την αντιμετώπιση πολύ μεγάλων/περίπλοκων κοιλιοκηλών
  • 2017: Υποτροφία από το Ερευνητικό Πειραματικό Κέντρο της ELPEN Φαρμακευτικής Βιομηχανίας για την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας με τίτλο «Συγκριτική μελέτη ασφάλειας και αποτελεσματικόττηας απορροφήσιμων και μη υλικών καθήλωσης πλεγμάτων μετά από ενδοπεριτοναική τοποθέτηση: πειραματική μελέτη σε χοίρους»
  • 2017: Υποτροφία από το Ερευνητικό Πειραματικό Κέντρο της ELPEN Φαρμακευτικής Βιομηχανίας για την εκπόνηση ερευνητικής εργασίας με τίτλο «Έλεγχος στεγανότητας αναστομώσεων παχεός εντέρου με τη χρήση αιμοστατικών προιόντων: πειραματική μελέτη σε επίμυες»
  • 2016: 1ο Βραβείο για την καλύτερη προφορική ανακοίνωση στα πλαίσια των εργασιών του 30ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικής και Διεθνούς Χειρουργικού Forum (11/2016)
  • 2012: Βραβείο Ιδρύματος Χαριλάου Κ.Κεραμέως για την καλύτερη επιστημονική εργασία στα πλαίσια των εργασιών του 27ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου
  • 2007: 1ο Βραβείο για την καλύτερη επιστημονική εργασία στα πλαίσια των εργασιών του 13ου Επιστημονικού Συνεδρίου Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας
  • 2007: 1ο Βραβείο για την καλύτερη επιστημονική εργασία στα πλαίσια των εργασιών του 10ου  Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικών Λοιμώξεων
  • 2007: 1ο Βραβείο για την καλύτερη επιστημονική εργασία στα πλαίσια των εργασιών του 22ου Βορειοελλαδικού Ιατρικού Συνεδρίου
  • 2005: 1ο Βραβείο για την καλύτερη προφορική ανακοίνωση στα πλαίσια των εργασιών του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Χειρουργικών Λοιμώξεων
  • 2005: 1ο Βραβείο για την καλύτερη επιστημονική εργασία στα πλαίσια των εργασιών του 3ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
  • 2004: Υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για την καλύτερη επίδοση ανάμεσα σε όλους τους φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. (2004)