Ο οπίσθιος διαχωρισμός των κοιλιακών τοιχωμάτων με διατομή του εγκάρσιου κοιλιακού μυός (τεχνική TARTransversus Abdominis Release) είναι μια πολύ σύγχρονη και πρωτοποριακή τεχνική, που εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά το 2012 στο Cleveland των ΗΠΑ από τους Y. Novitsky και M. Rosen, όπου εξειδικεύθηκε ο κ. Χατζημαυρουδής. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική τεχνική που επιτρέπει την αποκατάσταση μεγάλων, υποτροπιάζουσων και γενικότερα «δύσκολων»-επιπλεγμένων κοιλιοκηλών, αλλά απατεί άριστη γνώση της ανατομίας των κοιλιακών τοιχωμάτων, πολύ λεπτούς διεγχειρητικούς χειρισμούς και στοχευμένη εξειδίκευση.

Το πρόβλημα των μεγάλων κοιλιοκηλών (δηλαδή αυτών που παρουσιάζουν μεγάλα ελλείμματα των κοιλιακών τοιχωμάτων) είναι ότι με τις συνήθεις-συμβατικές τεχνικές (ανοικτές και λαπαροσκοπικές) δεν είναι εφικτή η σύγκλειση του χάσματος αυτών. Λόγω της αδυναμίας σύγκλεισης των μεγάλων χασμάτων με τις συνήθεις χειρουργικές τεχνικές, καθίσταται υποχρεωτική η τοποθέτηση του πλέγματος μέσα στην κοιλιά με σκοπό το απλό «μπάλωμα» του χάσματος. Με τον τρόπο όμως αυτό το πλέγμα έρχεται σε επαφή με τα ενδοκοιλιακά όργανα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο δημιουργίας συμφύσεων μεταξύ του πλέγματος και των ενδοκοιλιακών οργάνων. Επιπλέον, υπάρχουν πλέον πολλές κλινικές μελέτες που αποδεικνύουν ότι η μη σύγκλειση του χάσματος (μικρού ή μεγάλου) του κοιλιακού τοιχώματος, συνοδεύεται από υψηλά ποσοστά επανεμφάνισης (υποτροπής) της κήλης, περισσότερες και σοβαρότερες επιπλοκές και μη σωστή λειτουργικότητα των κοιλιακών τοιχωμάτων.

Λύση στα παραπάνω προβλήματα δίνει πλέον η τεχνική του οπισθίου διαχωρισμού των κοιλιακών τοιχωμάτων με διατομή του εγκάρσιου κοιλιακού μυός (τεχνική TAR), με την οποία επιτυγχάνεται η σύγκλειση ακόμα και πολύ μεγάλων χασμάτων των κοιλιακών τοιχωμάτων.

Σε γενικές γραμμές, στην τεχνική TAR παρασκευάζεται ο χώρος ανάμεσα στους ορθούς κοιλιακούς μύες και το οπίσθιο πέταλο της θήκης αυτών και γίνεται διατομή του εγκάρσιου κοιλιακού μυός, διατηρώντας ανέπαφους τόσο τον έξω λοξό, όσο και τον έσω λοξό μυ.  Ακολούθως, γίνεται συρραφή του περιτοναίου (του εσωτερικού περιβλήματος της κοιλιάς), τοποθέτηση ενός μεγάλου πλέγματος προπεριτοναικά (μεταξύ δηλαδή των κοιλιακών μυών και του περιτοναίου) και στο τέλος επιτυγχάνεται σύγκλειση του μεγάλου χάσματος με ραφές, οδηγώντας σε πλήρη ανακατασκευή των κοιλιακών τοιχωμάτων.

Η τεχνική αυτή  επιτρέπει

  • την πραγματική ανακατασκευή-αναδόμηση των κοιλιακών τοιχωμάτων (επανακατασκευή της μέσης γραμμής), χωρίς να παραβλάπτεται η νεύρωση των ορθών κοιλιακών μυών, και
  • την περαιτέρω ενίσχυση των κοιλισκών τοιχωμάτων με την τοποθέτηση ενός μεγάλου πλέγματος, το οποίο τοποθετείται μεταξύ των κοιλιακών μυών και του εσωτερικού περιβλήματος της κοιλιάς (περιτόναιο), η παρουσία του οποίου προφυλάσσει από το ενδεχόμενο υποτροπής της κήλης.

Άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα αυτής της τεχνικής είναι τα ακόλουθα:

  • Δεν γίνονται χειρισμοί στο δέρμα που μπορεί να οδηγήσουν σε ισχαιμία ή και νέκρωση αυτού
  • Είναι πολύ μικρό το ποσοστό λοίμωξης του χειρουργικού τραύματος
  • Το πλέγμα δεν τοποθετείται μέσα στην κοιλιά και επομένως δεν έρχεται σε επαφή με τα σπλάγχνα, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας συμφύσεων μεταξύ πλέγματος και οργάνων της κοιλιάς
  • Το πλέγμα τοποθετείται σε σημείο που απέχει σημαντικά από το δέρμα (προπεριτοναικά), με αποτέλεσμα ακόμα και αν μολυνθεί το δέρμα, ο κίνδυνος μόλυνσης του πλέγματος να είναι πάρα πολύ μικρός και επομένως δεν χρειάζεται επανεπέμβαση για αφαίρεση αυτού
  • Δεν χρειάζεται να τοποθετηθούν πολλά ράμματα ή άλλα καθηλωτικά μέσα για τη σταθεροποίηση του πλέγματος στη θέση του, με αποτέλεσμα να είναι πολύ μικρός ο κίνδυνος εμφάνισης χρόνιου πόνου, και
  • Μπορεί να εφαρμοσθεί σχεδόν σε κάθε κοιλιοκήλη, ανεξαρτήτως εντόπισης

Ο κ. Χατζημαυρουδής ειναι ο πρώτος που έχει εφαρμόσει την τεχνική αυτή στην Ελλάδα, με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Συμπερασματικά, ο οπίσθιος διαχωρισμός των κοιλιακών τοιχωμάτων με διατομή του εγκάρσιου κοιλιακού μυός (τεχνική TAR) είναι μία τεχνική η οποία μπορεί να δώσει οριστική λύση σε ασθενείς που ταλαιπωρούνται από μεγάλες, υποτροπιάζουσες και γενικότερα “δύσκολες”/επιπλεγμένες κοιλιοκήλες, με την απαραίτητη προυπόθεση να εφαρμοσθεί από εξειδικευμένο στην τεχνική αυτή χειρουργό.