Ο οπίσθιος διαχωρισμός των κοιλιακών τοιχωμάτων με διατομή του εγκάρσιου κοιλιακού μυός (τεχνική TARTransversus Abdominis Release) είναι μια πολύ σύγχρονη και πρωτοποριακή τεχνική, που εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά το 2012 στο Cleveland των ΗΠΑ από τους Y. Novitsky και M. Rosen, όπου εξειδικεύθηκε ο κ. Χατζημαυρουδής. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική τεχνική που επιτρέπει την αποκατάσταση μεγάλων, υποτροπιάζουσων και γενικότερα «δύσκολων»-επιπλεγμένων κοιλιοκηλών, αλλά απατεί άριστη γνώση της ανατομίας των κοιλιακών τοιχωμάτων, πολύ λεπτούς διεγχειρητικούς χειρισμούς και στοχευμένη εξειδίκευση.

Το πρόβλημα των μεγάλων κοιλιοκηλών (δηλαδή αυτών που παρουσιάζουν μεγάλα ελλείμματα των κοιλιακών τοιχωμάτων) είναι ότι με τις συνήθεις-συμβατικές τεχνικές (ανοικτές και λαπαροσκοπικές) δεν είναι εφικτή η σύγκλειση του χάσματος αυτών. Λόγω της αδυναμίας σύγκλεισης των μεγάλων χασμάτων με τις συνήθεις χειρουργικές τεχνικές, καθίσταται υποχρεωτική η τοποθέτηση του πλέγματος μέσα στην κοιλιά με σκοπό το απλό «μπάλωμα» του χάσματος. Με τον τρόπο όμως αυτό το πλέγμα έρχεται σε επαφή με τα ενδοκοιλιακά όργανα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο δημιουργίας συμφύσεων μεταξύ του πλέγματος και των ενδοκοιλιακών οργάνων. Επιπλέον, υπάρχουν πλέον πολλές κλινικές μελέτες που αποδεικνύουν ότι η μη σύγκλειση του χάσματος (μικρού ή μεγάλου) του κοιλιακού τοιχώματος, συνοδεύεται από υψηλά ποσοστά επανεμφάνισης (υποτροπής) της κήλης, περισσότερες και σοβαρότερες επιπλοκές και μη σωστή λειτουργικότητα των κοιλιακών τοιχωμάτων.

Λύση στα παραπάνω προβλήματα δίνει πλέον η τεχνική του οπισθίου διαχωρισμού των κοιλιακών τοιχωμάτων με διατομή του εγκάρσιου κοιλιακού μυός (τεχνική TAR), με την οποία επιτυγχάνεται η σύγκλειση ακόμα και πολύ μεγάλων χασμάτων των κοιλιακών τοιχωμάτων.

Σε γενικές γραμμές, στην τεχνική TAR παρασκευάζεται ο χώρος ανάμεσα στους ορθούς κοιλιακούς μύες και το οπίσθιο πέταλο της θήκης αυτών και γίνεται διατομή του εγκάρσιου κοιλιακού μυός, διατηρώντας ανέπαφους τόσο τον έξω λοξό, όσο και τον έσω λοξό μυ.  Ακολούθως, γίνεται συρραφή του περιτοναίου (του εσωτερικού περιβλήματος της κοιλιάς), τοποθέτηση ενός μεγάλου πλέγματος προπεριτοναικά (μεταξύ δηλαδή των κοιλιακών μυών και του περιτοναίου) και στο τέλος επιτυγχάνεται σύγκλειση του μεγάλου χάσματος με ραφές, οδηγώντας σε πλήρη ανακατασκευή των κοιλιακών τοιχωμάτων.

Η τεχνική αυτή επιτρέπει

Άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα αυτής της τεχνικής είναι τα ακόλουθα:

Ο κ. Χατζημαυρουδής είναι ο πρώτος που έχει εφαρμόσει την τεχνική αυτή στην Ελλάδα, με εξαιρετικά αποτελέσματα και έχει λάβει βραβεία αριστείας για την εφαρμογή της, ενώ εκπαιδεύει διεθνώς ασθενείς σε αυτή την πλέον σύγχρονη αλλά και απαιτητική τεχνική.

Συμπερασματικά, ο οπίσθιος διαχωρισμός των κοιλιακών τοιχωμάτων με διατομή του εγκάρσιου κοιλιακού μυός (τεχνική TAR) είναι μία τεχνική η οποία μπορεί να δώσει οριστική λύση σε ασθενείς που ταλαιπωρούνται από μεγάλες, υποτροπιάζουσες και γενικότερα “δύσκολες”/επιπλεγμένες κοιλιοκήλες, με την απαραίτητη προυπόθεση να εφαρμοσθεί από εξειδικευμένο στην τεχνική αυτή χειρουργό.

O οπίσθιος διαχωρισμός των κοιλιακών τοιχωμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί με ανοικτή ή ελάχιστα επεμβατική (ρομποτική) προσπέλαση. Μεταξύ των πιο καθοριστικών παραγόντων στην επιλογή του κατάλληλου είδους επέμβασης (ανοικτής ή ρομποτικής), συγκαταλέγονται:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση οποιασδήποτε ρομποτικής επέμβασης είναι η επίσημη πιστοποίηση του χειρουργού.

Ο κ. Χατζημαυρουδής είναι πιστοποιημένος χειρουργός στην χρήση του ρομποτικού συστήματος Da Vinci

Ανεξάρτητα πάντως από τον τρόπο εκτέλεσής της (ανοικτά ή ρομποτικά), θα πρέπει να τονιστεί ότι η τεχνική του οπισθίου διαχωρισμού των κοιλιακών τοιχωμάτων είναι μία πολύπλοκη και ιδιαίτερα απαιτητική επέμβαση, που η εφαρμογή της απαιτεί άριστη γνώση της ανατομίας των κοιλιακών τοιχωμάτων, ειδική εκπαίδευση και μεγάλη εμπειρία.

Σήμερα, κ. Χατζημαυρουδής συγκαταλέγεται μεταξύ των χειρουργών με την μεγαλύτερη εμπειρία σε παγκόσμιο επίπεδο στην αντιμετώπιση ασθενών με δύσκολες-πολύπλοκες κοιλιοκήλες (μετεγχειρητικές και πρωτοπαθείς) (complex ventral hernias).

Τα αποτελέσματα της ομάδας του, εφάμιλλα με εκείνα των μεγαλύτερων κέντρων κήλης στον κόσμο,  έχουν δημοσιευθεί πρόσφατα στο κορυφαίο διεθνές επιστημονικό περιοδικό HERNIA, το επίσημο περιοδικό της Ευρωπαϊκής και Αμερικανικής Εταιρείας Κήλης.

Το «Κέντρο Σύνθετων Κηλών και Ανακατασκευής Κοιλιακών Τοιχωμάτων» είναι πιστοποιημένο διεθνώς ως CENTER OF EXCELLENCE. Γιατί όμως είναι και μοναδικό στην Ελλάδα;

Γρηγόρης Χατζημαυρουδής, Καθηγητής Χειρουργικής, πιστοποιημένος SURGEON OF EXCELLENCE & MASTER SURGEON από την SRC

COEHS-web
MSHS-web
SOEHS-web

Οπίσθιος διαχωρισμός τοιχωμάτων-TAR