Μεγάλη μετεγχειρητική κοιλιοκήλη – Αποκατάσταση με τεχνική ΤΑR

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Υποτροπή μετεγχειρητικής κήλης μετά από 3 χειρουργεία - Αποκατάσταση με την τεχνική TAR

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Εκσπλάχνωση και τεράστια μετεγχειρητική κοιλιοκήλη - Αποκατάσταση με τεχνική ΤΑR

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Μεγάλη υποξιφοειδής κήλη μετά από βαρυατρική επέμβαση - Αποκατάσταση με τεχνική ΤΑR

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Μετεγχειρητική κήλη μετά από δύο επεμβάσεις κήλης και υποτροπής - Αποκατάσταση με τεχνική ΤΑR

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Τεράστια πρωτοπαθής κοιλιοκήλη - Αποκατάσταση με τεχνική ΤΑR

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Υποτροπή μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης - Αποκατάσταση με τεχνική ΤΑR

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Υποτροπή κοίλης μετά από δύο επεμβάσεις - Αποκατάσταση με την τεχνική ΤΑR

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Τεχνική TAR για μετεγχειρητική κήλη

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Ασθενής με μεγάλη υποξιφοειδική κήλη

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Ασθενής με υποτροπή μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Ασθενής με υποτροπή μετεγχειρητικής κοιλιοκήλης

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Ασθενής με ευμεγέθη διπλή μετεγχειρητική κοιλιοκήλη

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

Ασθενής με μεγάλη μετεγχειρητική κοιλιοκήλη

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ

ΠΡΙΝ

ΜΕΤΑ