Η παραστομιακή κήλη αποτελεί τη συχνότερη επιπλοκή μετά από επεμβάσεις δημιουργίας κολοστομίας ή ειλεοστομίας, καθώς εμφανίζεται σχεδόν στο 50% των ασθενών. Εμφανίζεται στο πλάι μιας κολοστομίας ή εντεροστομίας (παρά φύση έδρας). Είναι ιδιαίτερη κατηγορία μετεγχειρητικής κήλης, στην οποία συμβαίνει πρόπτωση ενός σπλάγχνου διά του χάσματος του κοιλιακού τοιχώματος το οποίο δημιουργείται ιατρογενώς προκειμένου να διέλθει μέσω αυτού το τμήμα του εντέρου το οποίο σχηματίζει τη στομία.

Κλινικά εκδηλώνεται ως προβάλλουσα μάζα γύρω από τη στομία, η οποία, όταν λάβει μεγάλες διαστάσεις, μπορεί να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία της στομίας ή/και τη σωστή εφαρμογή του σάκου της στομίας, επηρεάζοντας σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα ζωής των ασθενών. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται χειρουργική επέμβαση για την ανάταξη του περιεχομένου της κήλης και την αποκατάσταση-ισχυροποίηση των κοιλιακών τοιχωμάτων με την τοποθέτηση πλέγματος, με ή χωρίς μετάθεση της στομίας. Η επέμβαση μπορεί να γίνει τόσο ανοικτά, όσο και λαπαροσκοπικά.

Θεραπεία της παραστομιακής κήλης

Στις μέρες μας και εφόσον δεν υπάρχουν αντενδείξεις, ως επέμβαση εκλογής θεωρείται η λαπαροσκοπική αποκατάσταση της παραστομιακής κήλης εφαρμόζοντας ειδική τεχνική που ονομάζεται τεχνική Sugarbaker. Η εφαρμογή της τεχνικής αυτής έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση των ποσοστών υποτροπής της παραστομιακής κήλης.

Η τεχνική Sugarbaker απαιτεί τη χρήση ειδικού πλέγματος, το οποίο είναι κατασκευασμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να τοποθετηθεί ενδοκοιλιακά.

Για τις περιπτώσεις εκείνες που κρίνεται προτιμότερη η αποφυγή τοποθέτησης του πλέγματος σε επαφή με τα ενδοκοιλιακά όργανα, προκειμένου να αποφευχθούν οι πιθανές επιπλοκές εξαιτίας της επαφής αυτής, υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής μιας παραλλαγή της τεχνικής Sugarbaker κατά την οποία το πλέγμα τοποθετείται όχι ενδοπεριτοναικά, αλλά εκτός της κοιλιάς και πιο συγκεκριμένα μεταξύ των κοιλιακών μυών και του περιτοναίου (προπεριτοναική τοποθέτηση). Απαραίτητη όμως προυπόθεση για την εκτέλεση αυτής της πολύ καινούργιας τεχνικής είναι η γνώση των τεχνικών διαχωρισμού των στοιχείων των κοιλιακών τοιχωμάτων και πιο συγκεκριμένα η εξειδίκευση στην εκτέλεση της τεχνικής του οπίσθιου διαχωρισμού με διατομή του εγκάρσιου κοιλιακού μυός (τεχνική TAR), την οποία πρώτος στην Ελλάδα εφάρμοσε ο κ. Χατζημαυρουδής.

Τέλος, υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η αποκατάσταση της παραστομιακής κήλης με τη χρήση ακόμα πιο εξειδικευμένων τεχνικών, όπως για παράδειγμα η Double Keyhole τεχνική με ταυτόχρονη χρήση μη απορροφήσιμου και βιοαπορροφήσιμου πλέγματος, που εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά από τον κ. Χατζημαυρουδή με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Γενικότερα, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η παραστομιακή κήλη αποτελεί περίπτωση δύσκολης κήλης και η αντιμετώπισή της θα πρέπει να γίνεται από χειρουργό εξειδικευμένο στη χειρουργική των κηλών, προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα, τόσο άμεσα όσο και σε βάθος χρόνου.